Úzkorozchodná Železnice

Městským lesem prochází jedna ze dvou tratí Jindřichohradeckých místních drah, a.s. (JHMD) a to 33 km dlouhá trať mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí. Pro veřejnou dopravu byla otevřena 1. 11. 1897. 

JHMD dnes provozují nejrozsáhlejší český úzkorozchodný systém existující v původní podobě a délce. Tratě mají rakouský normovaný úzký rozchod 760 mm. Mladší z obou úzkorozchodek – trať mezi Jindřichovým Hradcem a Obrataní – měří 46 km a byla otevřena 24. 12. 1906.

Úzkorozchodná železnice slouží dodnes jak k přepravě osob, tak k přepravě nákladu. V letním období je novobystřická trať pravidelně pojížděna historickými vlaky s parní lokomotivou v čele. 

Ochranná Zeď C. A K. Střelnice V Městském Lese

Pochází z roku 1897 a je postavena z kvalitního lomového kamene, je čtyři metry vysoká a 521 m dlouhá. Kdysi chránila vlaky a cestující v nich před šrapnely létající z nedaleké c. a k. vojenské střelnice. Zbytky střelnice se zachovaly ve formě dnes již zarostlých ochranných valů v lese před zdí. Terče jindřichohradeckých ostrostřelců jsou dnes umístěny ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka. 
Zeď se stala také místem, na kterém se daří vzácně se vyskytující kapradině sleziníku zelenému. Tato původně alpská kapradina vyhledává vápenitý podklad a proto je možno ji najít i na takovýchto zdech.

 

Květena Městského Lesa

Městský les je z velké části kulturním lesem. Přesto v něm lze najít několik velmi podmáčených míst s typickou mokřadní květenou a se známkami rašelinění.

I v kulturním lese mohou růst méně běžné druhy rostlin. Kromě již zmíněného sleziníku zeleného na zdi zde byl pozorován i hnilák smrkový – rostlina bez chlorofylu neschopná fotosyntézy. Živiny získává pomocí houbových vláken z kořenů lesních stromů. 

V městském lese roste i v místním kraji neobvyklá hruštice jednostranná.

 Ptáci Městského Lesa 

V městském lese žijí ptáci typičtí pro jehličnaté lesy – jsou to sýkora uhelníček, králíček obecný a šoupálek dlouhoprstý. Z dalších druhů je možno spatřit sovu puštíka obecného a po stromě často hlavou dolů šplhající brhlíky lesní.

Bezobratlí Městského Lesa

Na písčitých lesních cestách je možno zahlédnout velmi rychle poletujícího a běhajícího smaragdově zeleného, chráněného svižníka polního a jeho příbuzného svižníka zvrhlého, který má krovky hnědé. Jsou to rychlí dravci, živící se okolním poletujícím hmyzem. Dravý způsob života mají i jejich larvy. Ty žijí zahrabané v písčité zemi v 10 až 50 cm dlouhých norách, které nahoře uzavírají svou rozšířenou hlavou jako víčkem. Tak číhají na  kořist. Když se ocitne blízko jejich nory, uchopí ji kusadly a vtáhnou dovnitř.